Z Wikipedii :)

Zadania lekarza rodzinnego
Lekarz rodzinny jest zwykle pierwszym ogniwem w systemie, zapewniając tak zwaną podstawową opiekę zdrowotną. W swojej codziennej pracy samodzielnie konsultuje zarówno dzieci, jak i dorosłych niezależnie od powodu konsultacji, w razie potrzeby współpracując z lekarzami konsultantami pracującymi w Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej (AOS), a także kierując pacjentów do diagnostyki i leczenia w placówkach specjalistycznych (szpitale).

Zasadniczym celem medycyny rodzinnej jest utrzymywanie pacjentów w dobrej kondycji psychicznej i fizycznej poprzez stosowanie profilaktyki i leczenie najczęstszych schorzeń. Medycyna rodzinna wymaga interdyscyplinarnego podejścia do pacjenta z uwzględnieniem jego osoby jako całości wraz z jego rodziną, otoczeniem i całą społecznością.

Uprawnienia lekarza rodzinnego w ramach polskiego systemu NFZ
Lekarz rodzinny w polskim systemie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego (NFZ) uprawniony jest do bezpłatnego udzielania świadczeń medycznych figurujących na liście świadczeń gwarantowanych POZ (POZ to podstawowa opieka zdrowotna). W ramach świadczeń NFZ odpłatnie wolno lekarzowi udzielać tylko niektórych świadczeń spoza listy świadczeń gwarantowanych. Lekarz rodzinny w ramach NFZ samodzielnie diagnozuje i leczy choroby, które wedle aktualnej wiedzy medycznej mogą być zdiagnozowane za pomocą badania lekarskiego i badań dodatkowych z listy badań gwarantowanych POZ.

Często spotykane świadczenia niegwarantowane w ramach POZ
Zaświadczenie dla celów San-Epid (dawniej: wpis do książeczki zdrowia)
Zaświadczenie dla celów orzekania o rencie
Orzekanie w zakresie sportu dzieci i młodzieży nie będące orzekaniem dotyczącym przynależności do kategorii zajęć WF
Zaświadczenia do celów rekrutacji do uczelni wyższych
Zaświadczenia o zdolności do odbycia testów sprawnościowych do Policji
Zaświadczenia z Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej
Zaświadczenie od lekarza z AOS nie jest konieczne do leczenia pacjenta, a zwłaszcza do wystawiania refundowanych leków, jeżeli lekarz rodzinny jest w stanie przeprowadzić i poprawnie udokumentować rozpoznanie choroby.
Zaświadczenie od lekarza AOS jest niezbędne do leczenia i refundacji leków dotyczących choroby, której nie można według aktualnej wiedzy zdiagnozować w warunkach Podstawowej Opieki Zdrowotnej.
Skierowania
Lekarz rodzinny kieruje pacjenta do lekarza AOS lub do szpitala wtedy gdy

wyczerpał możliwości terapeutyczne i/lub diagnostyczne dostępne w POZ
stan kliniczny pacjenta wymaga leczenia w warunkach szpitalnych
Raz wystawione skierowanie do szpitala lub poradni AOS ważne jest dopóty dopóki obecny jest powód skierowania. Wielokrotnie spotykany pogląd o ważności skierowania tylko w danym roku kalendarzowym jest nieprawdziwy. Po konsultacji w AOS lub szpitalu każde kolejne skierowanie do innego specjalisty AOS lub szpitala a związane z pierwotnym skierowaniem lekarza POZ wystawiane jest przez lekarza AOS. Lekarz rodzinny, kierując pacjenta do lekarza AOS lub szpitala, załącza do skierowania wyniki badań potwierdzających wstępne rozpoznanie oraz dodatkowe informacje o pacjencie, takie jak lista przyjmowanych leków, skrót historii choroby, lista chorób przewlekłych, itp. Skierowanie na wszelkie dodatkowe badania na potrzeby poradni AOS lub szpitala wystawia lekarz, któremu te badania są niezbędne do leczenia.

Przykładowe sytuacje
Lekarz kadiolog wystawia skierowanie do poradni pulmonologicznej jeżeli po konsultacji uważa, że pacjent musi być skonsultowany przez pulmonologa.
Lekarz gastrolog wystawia skierowanie do szpitala na dalsze leczenie na oddziale kardiologicznym.
Lekarz prowadzący oddziału pulmonologicznego wystawia skierowanie do poradni kardiologicznej na planową konsultację.
Lekarz prowadzący oddziału kardiologicznego wystawia skierowanie na planowy zabieg na oddziale kardiologicznym.
Lekarz rodzinny wystawia kolejne skierowanie do kardiologa AOS leczonego wcześniej z powodu nadciśnienia jeżeli podejrzewa u pacjenta chorobę niedokrwienną wymagającą dodatkowej diagnostyki w poradni kardiologicznej.
Lekarz nefrolog wystawia skierowanie na badania laboratoryjne, z którymi pacjent ma się stawić na planowy pobyt w szpitalu na oddziale nefrologicznym.
Finansowanie lekarza rodzinnego
Kapitacja
Lekarz rodzinny obejmuje opieką pacjentów zadeklarowanych na tzw. "listę aktywną" mieszczącą nie więcej niż 2750 osób, choć w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Narodowego Funduszu Zdrowia, lista deklaracji może ulec powiększeniu. Za każą zadeklarowaną osobę lekarz rodzinny otrzymuje stawkę kapitacyjną w wysokości 140 zł rocznie – kwota ta ulega modyfikacji w przypadku objęcia opieką dzieci, osób starszych oraz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej.

Koszty
W ramach uzyskanej stawki kapitacyjnej lekarz rodzinny musi pokryć następujące wydatki

Koszty utrzymania lokalu i prowadzenia działalności medycznej
Wynagrodzenie zatrudnionego personelu
Koszty zleconych badań diagnostycznych
Własne wynagrodzenie
Lekarz rodzinny a lekarz POZ
W praktyce często stosuje się zamiennie określenia "lekarz rodzinny" z "lekarz POZ" mimo dużej między nimi różnicy – pierwsze jest określeniem wykształcenia, drugie jest określeniem funkcji. Lekarzem rodzinnym jest wyłącznie lekarz specjalista medycyny rodzinnej podczas gdy lekarzem POZ nazywany jest każdy lekarz pracujący w Podstawowej Opiece Zdrowotnej a więc często także internista, pediatra, chirurg, ginekolog i każdy inny lekarz z lub bez specjalizacji, który z różnego powodu nabył uprawnienia do pracy w POZ.

Lekarz rodzinny a lekarz pierwszego kontaktu
Określenie "lekarz pierwszego kontaktu" jest częstym określeniem stosowanym zamiennie z "lekarz POZ" choć z definicji "lekarz pierwszego kontaktu" to każdy lekarz, który jako pierwszy ma kontakt z pacjentem, np. lekarz pogotowia ratunkowego.
 

25 798 11 12

25 798 11 34

25 798 11 31

503 574 111

KONTAKT
OŚRODEK ZDROWIA
W STANINIE
21-422 Stanin 54a
Zapisy przyjmujemy telefonicznie
pon.-pt. w godz. 8.00-18.00,
Badania lab. pobieramy
wt., śr., czw. w godz 7.00-10.00

25 798 11 12

25 798 11 34

25 798 11 31

503 574 111

KONTAKT
OŚRODEK ZDROWIA
W STANINIE
21-422 Stanin 54a
Zapisy przyjmujemy telefonicznie
pon.-pt. w godz. 8.00-18.00,
Badania lab. pobieramy
wt., śr., czw. w godz 7.00-10.00